wybierz językWybierz język
STRONA GŁÓWNA

Apel Sztabu dot. podwyżek cen energii elektrycznej i gazu oraz aktualnej sytuacji przedsiębiorców
2022

Apel Sztabu dot. podwyżek cen energii elektrycznej i gazu oraz aktualnej sytuacji przedsiębiorców

WSPÓLNY APEL ORGANIZACJI PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO - SZTAB POMORSKICH PRZEDSIĘBIORCÓWWSPÓLNY APEL ORGANIZACJI PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO - SZTAB POMORSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Gdańsk, 3 lutego 2022 roku

Pan Andrzej Duda, Prezydent RP

Pani Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu RP

Pan Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP

Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów

Pan Tadeusz Kościński, Minister Finansów

Pan Piotr Nowak, Minister Rozwoju i Technologii

Pani Olga Semeniuk, Sekretarz Stanu w MRiT, Pełnomocnik Rządu ds. MŚP

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu reprezentowanych przez nas organizacji pracodawców z województwa pomorskiego, zwracamy się z apelem o pilne podjęcie działań, których celem jest ochrona przedsiębiorców przed drastycznym wzrostem cen gazu i energii elektrycznej.

W styczniu tego roku nasze organizacje przeprowadziły ankietę wśród pomorskich firm badającą wpływ wzrostu cen gazu i energii elektrycznej na ich działalność. Badanie potwierdziło docierające do nas informacje, że wprowadzone podwyżki mają znaczący wpływ na dalsze funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw – zarówno tych mikro, małych i średnich, jak i dużych. Ankietowane firmy zgłosiły wzrost kosztów mediów od kilkudziesięciu do nawet kilkuset procent na poziomie cen jednostkowych. Dodatkowo przedsiębiorcy wskazali na wzrost cen materiałów do produkcji, w tym materiałów budowlanych, ponadto sprzętu, maszyn, wzrost kosztów transportu, usług księgowych i kosztów najmu. Aż 81 % firm zapowiedziało w konsekwencji podniesienie cen na produkty i usługi, tak aby w części lub w całości pokryć wzrost kosztów prowadzenia działalności. Co piąta firma z ankietowanych planuje redukcje zatrudnienia. Blisko 70 % ankietowanych jako jeden z największych problemów wskazało presję płacową oraz spodziewany dalszy wzrost cen usług.

Są też takie firmy, które ze względu na drastyczne podwyżki gazu i energii stoją w obliczu konieczności zamknięcia swojej działalności. Często są to firmy rodzinne o wieloletnich tradycjach, które przetrwały wiele zawirowań gospodarczych w naszym kraju, ale aktualna sytuacja wymusza na nich podjęcie bardzo trudnych i ostatecznych decyzji co do swojej przyszłości.

W wyniku wprowadzonych podwyżek cen gazu i energii oraz rosnących cen surowców, a także w związku z nowymi przepisami wprowadzonymi przez Polski Ład, destabilizującymi prowadzenie przedsiębiorstw, bardzo wiele firm znalazło się w krytycznej sytuacji. Kumulacja aktualnych problemów przedsiębiorców w krótkim czasie może spowodować znaczący wzrost cen na produkty i usługi, co w efekcie może zachwiać ich konkurencyjnością w kraju i naW wyniku wprowadzonych podwyżek cen gazu i energii oraz rosnących cen surowców, a także w związku z nowymi przepisami wprowadzonymi przez Polski Ład, destabilizującymi prowadzenie przedsiębiorstw, bardzo wiele firm znalazło się w krytycznej sytuacji. Kumulacja aktualnych problemów przedsiębiorców w krótkim czasie może spowodować znaczący wzrost cen na produkty i usługi, co w efekcie może zachwiać ich konkurencyjnością w kraju i na świecie. W perspektywie zamykania rodzimych firm może się okazać, że na zgliszczach polskiej przedsiębiorczości zbudują swój potencjał firmy zagraniczne. Z ogromnymi problemami mierzą się również inne podmioty, w tym organizacje pracodawców i przedsiębiorców.

Aktualnie szczególnie dotkliwe są podwyżki cen gazu. W związku z tym dzisiejsza sytuacja w jakiej znalazło się wiele przedsiębiorstw w Polsce wymaga interwencji ze strony Rządu RP. Pilnym rozwiązaniem, którego oczekuje środowisko przedsiębiorców, jest nowelizacja uchwalonej przez Sejm RP Ustawy z dnia 26 stycznia br. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Ustawa w przyjętej formie nie przewiduje żadnych mechanizmów wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że wielu przedsiębiorców w ostatnich latach było zachęcanych przez rząd do przechodzenia na paliwo gazowe w ramach – z wielu względów przecież słusznej - proekologicznej polityki państwa. Gaz ziemny, który pozwala na zmniejszenie emisji CO2, tlenków azotu oraz siarki jest paliwem przejściowym na drodze do neutralności klimatycznej. Idąc za tymi rekomendacjami przeprowadzono w firmach kosztowne inwestycje w instalacje gazowe. Teraz wielu przedsiębiorców odczuje boleśnie negatywne skutki swoich decyzji, zaś ci którzy planowali w najbliższym czasie wdrożenie proekologicznych rozwiązań, wstrzymają takie działania.

 

Szanowni Państwo,

Ostatnie dwa lata to czas szczególnie trudny dla przedsiębiorców – pandemia i jej oddziaływanie na funkcjonowanie gospodarki, walka o utrzymanie swoich biznesów i miejsc pracy, zamykanie i ponowne otwieranie firm, wieloaspektowy wzrost kosztów, zaburzone łańcuchy dostaw, wzrosty cen surowców i materiałów aż po ceny paliw, energii i gazu, utrzymująca się ogólna tendencja inflacyjna i wreszcie chaos wywołany wprowadzeniem przepisów Polskiego Ładu. To gigantyczna kumulacja wyzwań.Ostatnie dwa lata to czas szczególnie trudny dla przedsiębiorców – pandemia i jej oddziaływanie na funkcjonowanie gospodarki, walka o utrzymanie swoich biznesów i miejsc pracy, zamykanie i ponowne otwieranie firm, wieloaspektowy wzrost kosztów, zaburzone łańcuchy dostaw, wzrosty cen surowców i materiałów aż po ceny paliw, energii i gazu, utrzymująca się ogólna tendencja inflacyjna i wreszcie chaos wywołany wprowadzeniem przepisów Polskiego Ładu. To gigantyczna kumulacja wyzwań.

Sytuacja jest bardzo poważna, a każdy dzień zwłoki w podejmowaniu działań to trudne decyzje i dramaty polskich przedsiębiorców. My niżej podpisane organizacje przedsiębiorców oczekujemy od Rządu Rzeczypospolitej Polskiej pilnego podjęcia starań celem minimalizacji skutków wzrostu cen gazu i energii elektrycznej.Sytuacja jest bardzo poważna, a każdy dzień zwłoki w podejmowaniu działań to trudne decyzje i dramaty polskich przedsiębiorców. My niżej podpisane organizacje przedsiębiorców oczekujemy od Rządu Rzeczypospolitej Polskiej pilnego podjęcia starań celem minimalizacji skutków wzrostu cen gazu i energii elektrycznej.

 

Z wyrazami szacunku,

Organizacje pracodawców z województwa pomorskiego:

Realizowane projekty

BeZee

Międzynarodowa konferencja dla środowisk edukacyjnych dotycząca trendów w edukacji. W 2022 roku konferencja odbyła się stacjonarnie po dwóch latach prowadzenia w formule on-line. Uczestnicy(czki) mogli posłuchać 9 prelekcji w trzech blokach tematycznych: innowacyjna szkoła, biznes i edukacja, post-uczeń. Konferencji towarzyszyło 5 warsztatów oraz targi eduShow, a w wydarzeniu wzięło udział ok. 150 uczestników(czek).

NOW - zawodowe wyzwania nowej generacji

Celem drugiej edycji projektu było wzmocnienie współpracy oraz transferu wiedzy i kompetencji między przedstawicielami biznesu, a kadrą gdańskich szkół ponadpodstawowych, co w dalszej perspektywie pozwoli na lepsze kształcenie kompetencji poszukiwanych na rynku pracy u uczniów. Natomiast celem trzeciej edycji jest wypracowanie przez międzysektorowe pary złożone z Mentora (przedstawiciela biznesu) i Mentee (szkolnego doradcę zawodowego lub nauczyciela z gdańskiej szkoły ponadpodstawowej) pomysłów na wysokiej jakości doradztwo zawodowe lub bardziej adekwatny niż dotychczas system praktyk dla uczniów konkretnych gdańskich szkół ponadpodstawowych.

Innovation Camp by Starter

W 2022 roku Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości (GFP) zrealizowała pilotażową edycję autorskiego obozu dla młodzieży. Projekt skierowany był do młodzieży nastawionej na kreatywne wyzwania w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości oraz swobodnie czującej się podczas intensywnej pracy w zespole. Projekt został zrealizowany we współpracy z wiodącymi gdańskimi firmami posiadającymi siedzibę na terenie m. Gdańsk oraz spółkami/jednostkami miejskimi. W ramach obozu młodzież wzięła udział w warsztatach pobudzających kreatywność, wizytach studyjnych i dwudniowym innovatonie zakończonym uroczystą galą.

Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości

Celem projektu było zwiększenie wiedzy i świadomości uczniów ze szkół podstawowych (klasy 7-8) i ponadpodstawowych na temat mechanizmów ekonomicznych, a także wyposażenie uczniów w umiejętności i kompetencje, które stanowią bazę dla podejmowanych aktywności w życiu zawodowym i prywatnym. W 2022 roku młodzież mogła wziąć udział w  zajęciach edukacyjnych, warsztatach kompetencyjnych, webinarach z ekspertami, spotkaniach networkingowych w formule Open Coffe. Dodatkowo został zrealizowany Praktyczny Program Doskonalenia Kompetencji dla 2 uczniów.

Kod.Starter

W ramach grantu pozyskanego z fundacji Boeing, GFP zrealizowała szereg warsztatów z programowania dla ponad setki dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w tym 18 spotkań dla 3 grup wiekowych (7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat). Głównym celem projektu było oswajanie z najnowszymi technologiami poprzez zabawę.

Klasa patronacka

Od semestru zimowego 2020 roku Inkubator Starter objął opieką merytoryczną jedną z klas pierwszych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Jana Pawła II w Gdańsku na cały cykl kształcenia. Misją działania jest pokazanie młodzieży, że przedsiębiorczość, to nie tylko prowadzenie własnej firmy, ale również ważna kompetencja. W 2022 roku odbyło się 5 spotkań.

Młodzieżowa Rada Startera

Grupa młodzieży, która regularnie spotyka się w Inkubatorze Starter, konsultuje projektowane przez GFP inicjatywy i organizuje własne wydarzenia. W 2022 młodzież zorganizowała on-linowy walentynkowy speed dating oraz wydarzenie stacjonarne - Biznesowe porażki.

Studenci Startera

Podjęto szereg działań mających na celu wyposażenie studentów trójmiejskich uczelni w wiedzę i kompetencje przydatne na rynku pracy oraz umożliwienie wymiany doświadczeń między studentami gdańskich uczelni a przedstawicielami biznesu i startupów. Celem działań było rozwijanie u studentów kompetencji biznesowych, w tym umiejętności projektowania nowych rozwiązań czy też zarządzania projektem. Wartością dodaną dla studentów było również poznanie realiów prowadzenia innowacyjnych firm, spotkanie osób odnoszących sukcesy (i porażki) przy rozwijaniu swoich biznesów. Projekt składał się z dwóch części: Student Camp oraz Innovaton. W ramach Student Camp odbyło się łącznie 40 godzin warsztatów oraz 2 spotkania z biznesem. Podczas Warsztatów Uczestnicy Projektu pogłębili wiedzę z zakresu: metod przeprowadzania badań biznesowych, modelowania biznesowego Business Model Canvas, który miał na celu przybliżyć ekosystem startupowy oraz nowoczesne metody zarządzania firmą, zasad skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole, a także z zarządzania czasem oraz projektem. W Student Camp wzięło udział 31 studentów, z których 15 zakwalifikowało się do Innovatonu. W ramach spotkań z biznesem, odbyły się dwa spotkania z przedstawicielami biznesu i startupu. Każdy z przedstawicieli biznesu opowiedział swoją historię, która mogła zainspirować młodych odbiorców. Prowadzący dali też wskazówki dotyczące rozpoczynania działalności, na co warto zwracać uwagę, czego nie robić, a co jest kluczowe. W ramach Innovatonu Uczestnicy Projektu brali udział w weekendowym maratonie projektowym, podczas którego poznali metody generowania, projektowania oraz prototypowania produktów i usług. W ten sposób studenci przy wykorzystaniu design thinkingu oraz projektowania usług, wypracowali prototypy produktów i/lub usług w oparciu o opracowane przez nich wcześniej badania.

Wersja o większym kontraście