wybierz językWybierz język
STRONA GŁÓWNA
Wiadomość archiwalna

Ośrodki przedsiębiorczości
2022

Ośrodki przedsiębiorczości
Wiadomość archiwalna
Poniższa wiadomosć znajduje się w archiwum. Informacje w niej zawarte mogą być już nieaktualne.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

al. Grunwaldzka 82

80-244 Gdańsk

www.arp.gda.pl


Działalność Agencji Rozwoju Pomorza skupiona jest na wdrażaniu instrumentów finansowego wsparcia dla MŚP, wspierania przedsiębiorczości poprzez doradztwo i szkolenia, wsparciu finansowym, a także promocji regionu oraz kontaktach z inwestorami zainteresowanymi prowadzeniem działalności na Pomorzu.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Olivia Gate A,
Al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk Oliwa
www.aipgdansk.pl


Inkubatory przedsiębiorczości zlokalizowane przy uczelniach: Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdańskiej oraz Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, prowadzone są przez ogólnopolską fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Podstawowym obszarem ich działania jest wspieranie studentów i absolwentów w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. W ramach swoich usług AIP proponują wsparcie księgowe, prawne, szkoleniowe oraz ułatwiają dostęp do infrastruktury oraz legalizacji działalności.

Centrum Technologiczne PICTEC

ul. Polanki 12
80-308 Gdańsk

www.pictec.eu


Centrum Technologiczne PICTEC jest fundacją o statusie niezależnej jednostki naukowej, prowadzącą badania stosowane w zakresie inteligentnego przetwarzania sygnałów i danych, zapewniającą skuteczny przepływ wiedzy i kompetencji miedzy światem nauki a obszarami praktycznych zastosowań.

Centrum Transferu Technologii-Uniwersytet Gdański

Budynek Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Jana Bażyńskiego 1a, pok. 320 – 322 80-309 Gdańsk

 www.ctt.ug.edu.pl


Centrum Transferu Technologii UG jest jednostką, która ma na celu łączenie sfery nauki i biznesu, poprzez komercjalizację wyników badań, których efektem są m.in. innowacyjne rozwiązania stworzone przez naukowców z uczelni.

Centrum Transferu Technologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Dębinki 7,

80-211 Gdańsk

naukaibiznes.gumed.edu.pl


Centrum Transferu Technologii to jednostka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, do zadań której należy szeroko rozumiane zarządzanie prawami autorskimi. CTT wspiera transfer wiedzy i osiągnięć naukowych oraz ich komercjalizacje.

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii-Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

www.ctwt.pg.edu.pl


Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej powołana w celu zarządzania wynikami prac badawczych uczelni. Centrum współpracuje w zakresie komercjalizacji wyników badań oraz wspiera akademicką przedsiębiorczość.

Centrum Rozwoju Talentów

Aleja Grunwaldzka 472d,

80-309 Gdańsk

www.centrumtalentow.pl


Centrum Rozwoju Talentów to jednostka Gdańskiego Urzędu Pracy, zajmująca się diagnozą potencjału zawodowego mieszkańców Gdańska, doskonaleniem umiejętności aktywnego i skutecznego poszukiwania pracy oraz uczeniem świadomego budowania ścieżki zawodowej. Wspiera szeroko rozumianą przedsiębiorczość wśród wszystkich grup społecznych.

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. (InvestGDA)

ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

www.investgda.pl


Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego zajmuje się zadaniami z zakresu komercjalizacji powierzchni inwestycyjnych, sprzedaży i dzierżawy terenów inwestycyjnych, wsparciem inwestorów, doradztwem inwestycyjnym i finansowym. , wspierając tym samym „biznes” w mieście.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości – STARTER

ul. Lęborska 3B,

80-386 Gdańsk

www.gfp.com.pl

www.inkubatorstarter.pl


Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości została powołana w celu wsparcia inicjatyw sektora MŚP w Gdańsku. Prowadzi działalność edukacyjną, wspiera rozwój startupów i przedsiębiorców, prowadzi doradztwo prawne oraz promuje przedsiębiorczość. W ramach swoich działań proponuje biura dla młodych firm, warsztaty i szkolenia oraz networking. GFP prowadzi również Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER.

Gdański Park Naukowo – Technologiczny

ul. Trzy Lipy 3,
80-172 Gdańsk
www.gpnt.pl


Gdański Park Naukowo-Technologiczny jest ośrodkiem badawczym, wspierającym inicjowanie badań nad innowacyjnymi i nowatorskimi rozwiązaniami. Współpracuje z przedsiębiorcami, młodymi firmami oraz studentami. Park skoncentrowany jest wokół strategicznych dla gospodarki branż z obszaru B+R.

Loża Gdańska Business Centre Club

ul. Podleśna 27

80-255 Gdańsk

www.lozagdanskabcc.org.pl


Loża Gdańska Business Centre Club skupia przedsiębiorców i członków Business Centre Club z regionu pomorskiego, a także świadczy usługi informacyjne, szkoleniowe i doradcze. Ważnym zadaniem Loży jest funkcja lobbingowa.

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw

ul. Piwna 1/2,

80-831 Gdańsk

www.pomorskaizba.pl


Pomorska Izba Rzemieślnicza MŚP to organizacja samorządowa o charakterze społeczno-zawodowym zrzeszająca cechy rzemiosł. Izba skupia organizacje z sektora MŚP, reprezentuje zrzeszonych członków, działa na rzecz ich interesów, a także prowadzi działalność szkoleniową.

Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

ul. Rajska 6
80-850 Gdańsk

not.micom.vizz.pl


Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku to terenowa jednostka organizacyjna Federacji NOT w Polsce. Reprezentuje społeczność techniczną i inżynierską. Aktywnie działa na rzecz umacniania roli rozwoju technicznego, postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju.

Pracodawcy Pomorza

Aleja Zwycięstwa 24,

80-219 Gdańsk

pracodawcypomorza.pl


Pracodawcy Pomorza to organizacja pracodawców działająca na obszarze województwa pomorskiego, zrzeszającą blisko 1000 przedsiębiorstw z różnych branż. Misją zrzeszenia jest długofalowy, dynamiczny rozwój gospodarczy regionu oraz reprezentowanie interesów lokalnych przedsiębiorców przez władzami.

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80–244 Gdańsk

www.rigp.pl/aktualnosci


Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą obecnie ponad 250 przedsiębiorców m.in z terenu województwa pomorskiego. Izba zajmuje się przede wszystkim reprezentacją interesów gospodarczych swoich członków oraz nawiązywaniem trwałej współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami otoczenia biznesu.

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa O/Gdańsk

Aleja Grunwaldzka 8,

80-001 Gdańsk

www.tnoik.org


Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa to stowarzyszenie o charakterze non-profit, zajmujące się rozpowszechnianiem wiedzy o profesjonalnym zarządzaniu. Prowadzi działalność naukową, edukacyjną, doradczą i wydawniczą.

Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość

ul. Piekarnicza 12A
80-126 Gdańsk

www.swp.twojamarka.net


Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość realizuje zadania w zakresie wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób chcących podjąć działalność. Stowarzyszenie oferuje usługi informatyczne, doradcze i szkoleniowe zmierzające do umacniania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców z sektora MŚP.

Wersja o większym kontraście