wybierz językWybierz język
STRONA GŁÓWNA

Rejestracja działalności
2022

Rejestracja działalności

Prowadzenie działalności gospodarczej, wiąże się z jej zarejestrowaniem. Proces rejestracji w Polsce jest bardzo prosty i można go przeprowadzić, nie wychodząc z domu.

Pierwsze kroki do założenia firmy

Przed dokonaniem rejestracji firmy należy podjąć kilka decyzji, które będą miały wpływ na Twoje prawa i obowiązki jako przedsiębiorcy, w tym wybrać formę organizacyjną i prawną prowadzonej działalności. Istotną sprawą jest podjęcie decyzji, czy chcesz prowadzić działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej (konieczny wpis do CEIDG), czy w bardziej zaawansowanej formie – spółki zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). 

W serwisie „Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy” w 5 krokach dowiesz się jak w prosty sposób założyć firmę. Znajdziesz tam interaktywny poradnik, stanowiący praktyczną pomoc w znalezieniu informacji na temat m.in. wypełnienia wniosku jaki trzeba złożyć do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), dowiesz się co to są kody PKD, jakie korzyści płyną z założenia konta bankowego oraz posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego

Będąc przedsiębiorcą potrzebujesz nazwy (firmy) swojej działalności oraz rachunku bankowego do rozliczeń z kontrahentami i zapłaty podatków oraz składek do ZUS. Każda firma musi też mieć siedzibę, którą może być Twoje mieszkanie lub wynajęty lokal. 

Podczas rejestracji działalności musisz wskazać, czym Twoja firma będzie się zajmowała poprzez wybór kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), konieczne będzie ustalenie formy opodatkowania, ewentualna rejestracja podatnika VAT, zgłoszenie do ubezpieczenia i decyzja o kasie fiskalnej.

Pamiętaj: niektóre rodzaje działalności można prowadzić tylko po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji lub zezwoleń. Warto też skorzystać z wyszukiwarki procedur działalności regulowanych, aby upewnić się czy nie potrzebujesz koncesji lub zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. 

Proces założenia firmy w Polsce, został dokładnie opisany na portalu biznes.gov.pl, na którym warto skorzystać z poradników przedsiębiorcy przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Pomocnym może być również przewodnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą”. W rozdziale „Założenie firmy” opisuje on formy prowadzenia działalności gospodarczej i jak zarejestrować firmę. UWAGA! nie działa link ukryty pod słowami: „Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą”.  

Rejestracja firmy w Gdańsku

Niezbędne informacje o tym jak zarejestrować firmę w Gdańsku, w tym formularze wniosków CEIDG oraz wzór wypełnionego wniosku, znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Z BIP dowiesz się również, jak zgłosić zmiany we wpisie, zawiesić, wznowić i wykreślić działalność gospodarczą w Gdańsku.

ZAPRASZAMY do Referatu Ewidencji Działalności Gospodarczej Wydziału Spraw Obywatelskich, który zajmuje się ewidencjonowaniem działalności gospodarczej w bazie CEIDG w Gdańsku w następujących punktach:

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

stanowisko 10, 11;
Informacja - Gdańskie Centrum Kontaktu:

tel.: 58 524 45 00

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
Wydział Spraw Obywatelskich

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4

ul. Wilanowska 2

80-809 Gdańsk

stanowisko 8;
Informacja - Gdańskie Centrum Kontaktu:

tel.: 58 524 45 00

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
Wydział Spraw Obywatelskich

 

Cudzoziemcy, którzy chcą prowadzić firmę w Polsce, znajdą potrzebne informacje w serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorców Biznes.gov.pl. 

Pracodawcy, którzy chcą zatrudnić cudzoziemców znajdą pomoc w Dziale Zatrudnienia Cudzoziemców prowadzonym przez Gdański Urząd Pracy. 

 

Dział Zatrudniania Cudzoziemców

ul. Lastadia 41, 80-880 Gdańsk


tel.: 58 743 14 10 do 22

godziny otwarcia: poniedziałek- piątek 8.00 – 15.00.

Realizowane projekty

BeZee

Międzynarodowa konferencja dla środowisk edukacyjnych dotycząca trendów w edukacji. W 2022 roku konferencja odbyła się stacjonarnie po dwóch latach prowadzenia w formule on-line. Uczestnicy(czki) mogli posłuchać 9 prelekcji w trzech blokach tematycznych: innowacyjna szkoła, biznes i edukacja, post-uczeń. Konferencji towarzyszyło 5 warsztatów oraz targi eduShow, a w wydarzeniu wzięło udział ok. 150 uczestników(czek).

NOW - zawodowe wyzwania nowej generacji

Celem drugiej edycji projektu było wzmocnienie współpracy oraz transferu wiedzy i kompetencji między przedstawicielami biznesu, a kadrą gdańskich szkół ponadpodstawowych, co w dalszej perspektywie pozwoli na lepsze kształcenie kompetencji poszukiwanych na rynku pracy u uczniów. Natomiast celem trzeciej edycji jest wypracowanie przez międzysektorowe pary złożone z Mentora (przedstawiciela biznesu) i Mentee (szkolnego doradcę zawodowego lub nauczyciela z gdańskiej szkoły ponadpodstawowej) pomysłów na wysokiej jakości doradztwo zawodowe lub bardziej adekwatny niż dotychczas system praktyk dla uczniów konkretnych gdańskich szkół ponadpodstawowych.

Innovation Camp by Starter

W 2022 roku Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości (GFP) zrealizowała pilotażową edycję autorskiego obozu dla młodzieży. Projekt skierowany był do młodzieży nastawionej na kreatywne wyzwania w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości oraz swobodnie czującej się podczas intensywnej pracy w zespole. Projekt został zrealizowany we współpracy z wiodącymi gdańskimi firmami posiadającymi siedzibę na terenie m. Gdańsk oraz spółkami/jednostkami miejskimi. W ramach obozu młodzież wzięła udział w warsztatach pobudzających kreatywność, wizytach studyjnych i dwudniowym innovatonie zakończonym uroczystą galą.

Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości

Celem projektu było zwiększenie wiedzy i świadomości uczniów ze szkół podstawowych (klasy 7-8) i ponadpodstawowych na temat mechanizmów ekonomicznych, a także wyposażenie uczniów w umiejętności i kompetencje, które stanowią bazę dla podejmowanych aktywności w życiu zawodowym i prywatnym. W 2022 roku młodzież mogła wziąć udział w  zajęciach edukacyjnych, warsztatach kompetencyjnych, webinarach z ekspertami, spotkaniach networkingowych w formule Open Coffe. Dodatkowo został zrealizowany Praktyczny Program Doskonalenia Kompetencji dla 2 uczniów.

Kod.Starter

W ramach grantu pozyskanego z fundacji Boeing, GFP zrealizowała szereg warsztatów z programowania dla ponad setki dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w tym 18 spotkań dla 3 grup wiekowych (7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat). Głównym celem projektu było oswajanie z najnowszymi technologiami poprzez zabawę.

Klasa patronacka

Od semestru zimowego 2020 roku Inkubator Starter objął opieką merytoryczną jedną z klas pierwszych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Jana Pawła II w Gdańsku na cały cykl kształcenia. Misją działania jest pokazanie młodzieży, że przedsiębiorczość, to nie tylko prowadzenie własnej firmy, ale również ważna kompetencja. W 2022 roku odbyło się 5 spotkań.

Młodzieżowa Rada Startera

Grupa młodzieży, która regularnie spotyka się w Inkubatorze Starter, konsultuje projektowane przez GFP inicjatywy i organizuje własne wydarzenia. W 2022 młodzież zorganizowała on-linowy walentynkowy speed dating oraz wydarzenie stacjonarne - Biznesowe porażki.

Studenci Startera

Podjęto szereg działań mających na celu wyposażenie studentów trójmiejskich uczelni w wiedzę i kompetencje przydatne na rynku pracy oraz umożliwienie wymiany doświadczeń między studentami gdańskich uczelni a przedstawicielami biznesu i startupów. Celem działań było rozwijanie u studentów kompetencji biznesowych, w tym umiejętności projektowania nowych rozwiązań czy też zarządzania projektem. Wartością dodaną dla studentów było również poznanie realiów prowadzenia innowacyjnych firm, spotkanie osób odnoszących sukcesy (i porażki) przy rozwijaniu swoich biznesów. Projekt składał się z dwóch części: Student Camp oraz Innovaton. W ramach Student Camp odbyło się łącznie 40 godzin warsztatów oraz 2 spotkania z biznesem. Podczas Warsztatów Uczestnicy Projektu pogłębili wiedzę z zakresu: metod przeprowadzania badań biznesowych, modelowania biznesowego Business Model Canvas, który miał na celu przybliżyć ekosystem startupowy oraz nowoczesne metody zarządzania firmą, zasad skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole, a także z zarządzania czasem oraz projektem. W Student Camp wzięło udział 31 studentów, z których 15 zakwalifikowało się do Innovatonu. W ramach spotkań z biznesem, odbyły się dwa spotkania z przedstawicielami biznesu i startupu. Każdy z przedstawicieli biznesu opowiedział swoją historię, która mogła zainspirować młodych odbiorców. Prowadzący dali też wskazówki dotyczące rozpoczynania działalności, na co warto zwracać uwagę, czego nie robić, a co jest kluczowe. W ramach Innovatonu Uczestnicy Projektu brali udział w weekendowym maratonie projektowym, podczas którego poznali metody generowania, projektowania oraz prototypowania produktów i usług. W ten sposób studenci przy wykorzystaniu design thinkingu oraz projektowania usług, wypracowali prototypy produktów i/lub usług w oparciu o opracowane przez nich wcześniej badania.

Wersja o większym kontraście