wybierz językWybierz język
STRONA GŁÓWNA
Wiadomość archiwalna

Rynek pracy

Realizowane projekty w 2022
Rynek pracy
Wiadomość archiwalna
Poniższa wiadomosć znajduje się w archiwum. Informacje w niej zawarte mogą być już nieaktualne.

Wsparcie rynku pracy jest realizowane w postaci programów szkoleniowych, stażowych i edukacyjnych profilowanych pod kątem potrzeb przedsiębiorcy zarówno dla młodzieży, jak i osób bezrobotnych czy w celu aktywizacji dojrzałych mieszkańców Gdańska.

Ponadto miasto wspiera przedsiębiorców w utrzymaniu stabilności zatrudnienia oraz uzupełnianiu niedoborów kadrowych, zwłaszcza w branżach cechujących się dużą sezonowością, poprzez pomoc w kierowaniu do pracy cudzoziemców.

Realizowane projekty

Business Booster

Podjęto szereg działań mających na celu wyposażenie osób rozpoczynających własną działalność gospodarczą w wiedzę i kompetencje przydatne przy prowadzeniu biznesu oraz umożliwienie wymiany doświadczeń między przedstawicielami gdańskiego biznesu i startupów. Celem działań było także nawiązanie współpracy z innymi działającymi już przedsiębiorcami, co przełożyło się na rozwój prowadzonych przez nich firm. Wartością dodaną było również sieciowanie przedsiębiorców, które z jednej strony pozwoliło osobom rozpoczynającym swoją działalność poznać szerszą perspektywę, przygotowało na potencjalne przeszkody, a z drugiej strony – istniejącym i działającym już przedsiębiorcom dało na nowe spojrzenie na otoczenie biznesowe, w którym funkcjonują. Projekt składał się z dwóch cykli spotkań: Inspiration Days oraz Startup Week. W ramach Inspiration Days odbyło się 10 spotkań, każde z nich dzieliło się na dwie części: inspiracyjną prelekcję oraz moderowane sieciowanie uczestników spotkania. Spotkania były przeprowadzane w różnych dziedzinach, m.in. odbyły się spotkania z przedstawicielami branży morskiej, kosmicznej, nowoczesnych technologii, startupami oraz kobietami prowadzącymi własny biznes. Każdy z prowadzących dzielił się swoimi doświadczeniami, wskazówkami, przemyśleniami z uczestnikami prelekcji. Dzięki temu uczestnicy dowiedzieli się o trendach panujących w danej branży, wyzwaniach, z którymi będą musieli się zmierzyć, a także o prognozowaniu rozwoju firmy.  W ramach Inspiration Days przedstawione były Case Study, podczas których uczestnicy mieli okazję rozwinąć swoje pomysły biznesowe. W ramach Startup Week odbyło się 12 godzin warsztatów z zakresu projektowania propozycji wartości dla klientów, sprzedaży produktów, zarządzania finansami oraz budowanie modeli biznesowych, a także 3 godziny szybkich spotkań biznesowych. Startup Week był cyklem warsztatów biznesowych, organizowanym podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. W projekcie wzięły udział łącznie  84 osoby. 

Wypracuj Przyszłość

www.wypracujprzyszlosc.pl - program staży odbywających się w czasie całego roku, skierowany do pełnoletnich uczniów i absolwentów techników oraz studentów i absolwentów szkół wyższych. Projekt umożliwia zdobycie doświadczenia zawodowego, ułatwia im znalezienie pierwszej pracy i pozostanie na lokalnym rynku pracy. Zapewnia także wsparcie dla firm poszukujących stażystów oraz nowych pracowników. W edycji zakończonej w 2022 roku zarejestrowanych było 51 uczestników ubiegających się o 10 miejsc stażowych przygotowanych przez 3 fundatorów.

Wakacyjny Staż

www.wakacyjnystaz.pl - Program staży organizowany w okresie letnim (lipiec-wrzesień), skierowany do studentów i absolwentów szkół wyższych. Projekt umożliwia zdobycie doświadczenia zawodowego, ułatwiając znalezienie im pierwszej pracy i pozostanie na lokalnym rynku pracy. Zapewnia także wsparcie dla firm poszukujących stażystów oraz nowych pracowników. W 2022 roku zarejestrowano 379 zgłoszeń uczestników na 300 miejsc stażowych, przygotowanych przez 50 fundatorów.

Centrum Rozwoju Talentów Gdańskiego Urzędu Pracy

Realizowało zadania z zakresu uczenia się przez całe życie, kształtowania postaw przedsiębiorczych i kreatywnych oraz budowania świadomości wykorzystywania potencjału i własnych zasobów. W 2022 roku w Centrum odbyło się łącznie 169 warsztatów dla młodzieży, które wspierały ich rozwój zainteresowań i talentów oraz kształtowały proaktywność. Udział w warsztatach wzięło 3099 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Z porad indywidualnych skorzystało 884 uczniów. Uczniowie szkół podstawowych mieli możliwość poznania rynku edukacyjnego, w tym świadomego wyboru dalszej szkoły w ramach projektu: Świat edukacyjny i Ja - świadomy wybór szkoły. Poprzez zabawę, zagadki, burze mózgów, działania pod presją czasu i interakcje w zespołach  usystematyzowali wiedzę o zawodach i branżach w ramach projektu: Mapa zawodów. W pracowni talentów Eksperymentuj z Gardnerem mogli zmierzyć się z różnymi zadaniami, eksperymentować i wypróbować posiadane zdolności. Uczniowie szkół ponadpodstawowych skorzystali z warsztatów: Architektura kariery, czyli poznanie możliwości oferowanych absolwentom, w tym także zagłębienie się w samoświadomość i poznanie swoich predyspozycji. Morze zawodowych możliwości czyli usystematyzowanie wiedzy o zawodach i branżach na rynku pracy. Mam to! Moje profesjonalne CV, praktyczne wskazówki w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych.

Fokus na pracę

Projekt, który był realizowany w formie wycieczek zawodoznawczych lub spotkań z pracodawcami. Młodzież mogła poznać realnie funkcjonujące stanowiska pracy i zawody, kulturę organizacyjną firmy oraz możliwości jakie daje praca w poszczególnych organizacjach.

Ambasador Talentów

Kontynuacja programu integrującego środowisko doradców zawodowych, którzy poprzez nieszablonowe działania pragną inspirować dzieci i młodzież do budowania ścieżki kariery. W 2022 roku w ramach tego programu po raz pierwszy wybrano laureatów, którzy spełnili najwyższe standardy w prowadzeniu, upowszechnianiu i integracji działań z zakresu doradztwa zawodowego wewnątrz jak i na zewnątrz szkoły. Tytuł Ambasady Talentów otrzymały dwie szkoły.

Interaktywny Informator Zawodowy

W wyborze życiowej ścieżki zawodowej pomagał Interaktywny Informator Zawodowy. Na stronie internetowej Centrum Rozwoju Talentów każdy zainteresowany może sprawdzić ofertę szkół ponadpodstawowych z Gdańska i powiatu oraz trójmiejskich uczelni wyższych. Korzystająca z niego osoba ustawiając odpowiednie dla siebie parametry mogła zobaczyć przekrój możliwości, co z pewnością ułatwiało podjęcie decyzji dotyczącej wyboru szkoły i zawodu.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - działania dofinansowujące kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców

Jest to inwestycja w potencjał kadrowy firm, która zwiększa ich konkurencyjność na lokalnym rynku pracy, a także pozwala zapobiegać utracie zatrudnienia przez pracowników, których kompetencje i umiejętności wymagają aktualizacji lub poszerzenia wiedzy. Środki corocznie rozdysponowane są zgodnie z priorytetami określonymi przez Ministra właściwego ds. pracy i przez Radę Rynku Pracy. Z dofinansowania do kształcenia ustawicznego (kursy i studia podyplomowe) w ramach KFS skorzystało 2.536 pracowników i pracodawców na łączną kwotę 5.051.943,00 zł, co umożliwiło osiągnięcie średniego kosztu szkolenia na poziomie 1.922,09 zł.

Dział Zatrudnienia Cudzoziemców

Komórka funkcjonująca w strukturze organizacyjnej Gdańskiego Urzędu Pracy. Wspiera przedsiębiorców w utrzymaniu stabilności zatrudnienia oraz uzupełnianiu niedoborów kadrowych przez pomoc w kierowaniu do pracy cudzoziemców. W 2022 roku poprzez DZC zarejestrowano 53 755 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Wydano: 328 zaświadczeń o wpisie do ewidencji zezwoleń sezonowych, 84 zezwolenia na pracę sezonową, 2579 informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy – obejmujące 18 276 miejsc pracy. Duże zmiany w zatrudnianiu ob. Ukrainy wniosła ustawa o pomocy ob. Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, która pozwoliła Ukraińcom legalnie pracować bez oświadczeń i zezwoleń na pracę. Pracodawca chcący zatrudnić ob. Ukrainy legalnie przebywającego w Polsce musi jedynie o tym fakcie powiadomić Urząd Pracy w ciągu 14 dni. W przypadku GUP takich powiadomień w 2022 roku pracodawcy złożyli: 31 755. Dodatkowo w ramach pomocy pracodawcom w zatrudnianiu cudzoziemcom zorganizowano 4 spotkania szkoleniowe on-line dla ponad 300 pracodawców, wysłano 4 newslettery dot. często zmieniających się przepisów. Zorganizowano dużą konferencję on-line,  w której wzięło udział 340 pracodawców.

Organizacja grupowych i indywidualnych szkoleń dla osób bezrobotnych

Katalog szkoleń dostosowany był do zgłoszeń pracodawców i potrzeb lokalnego rynku pracy, ale także uwzględniał potencjał i oczekiwania konkretnego klienta tj. osoby bezrobotnej. W 2022 roku na kursy zawodowe mające na celu podniesienie/nabycie/zmianę kwalifikacji i kompetencji (w tym egzaminy) skierowanych zostało 1263 osób bezrobotnych. Ponad 57 % kursantów ukończyło szkolenia rozwijające postawy przedsiębiorcze, mające na celu ułatwienie rozpoczęcia i prowadzenia własnej firmy.

Organizacja staży dla osób bezrobotnych na wniosek pracodawców

To z jednej strony możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez naukę zawodu, a z drugiej pozyskanie cennego pracownika poprzez jego wstępne, kilkumiesięczne przygotowanie. W minionym roku ze staży skorzystały 432 osoby bezrobotne.

Centrum Pracy Seniorek i Seniorów

Filia Gdańskiego Urzędu Pracy jest ukierunkowana na aktywizację zawodową, edukacyjną, kulturalną dojrzałych mieszkańców Gdańska. W 2022 roku doradcy Centrum objęli usługą 599 nowych klientów, co pozwoliło na rozbudowanie bazy danych do 2432 seniorów. Pracownicy przeprowadzili 3603 konsultacje doradcze z klientami zainteresowanymi podjęciem pracy w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. W omawianym okresie sprawozdawczym Centrum zarejestrowano łącznie 1542 oferty zatrudnienia na 1610 wolnych miejsc pracy. Analizując rok do roku odnotowano o 49% więcej ofert zatrudnienia oraz o 43% więcej miejsc pracy w porównaniu z rokiem 2021. W wyniku działań promocyjnych Centrum w 2022 roku pozyskało o 140% więcej ofert rekrutacyjnych, a także o 130% więcej miejsc pracy.

Program Mama na etacie

 W 2022 roku wystartowała czwarta edycja programu specjalnego, którego głównym celem było wsparcie bezrobotnych kobiet wychowujących dzieci do 6. roku życia, przygotowując je do wejścia lub powrotu na rynek pracy. W ostatniej edycji udział wzięły 4 kobiety, które podjęły zatrudnienie  w ramach refundacji wyposażenia stanowiska pracy. Dodatkowym dla tej grupy wsparciem, tzw. elementem specyficznym w ramach programu, była refundacja kosztów opieki nad dzieckiem w wariancie poszerzonym względem tego, co urzędy pracy oferują na co dzień, dodatek motywacyjny dla uczestniczki programu oraz premia motywacyjna dla pracodawcy i pracownicy.

Program Kobieta na Swoim

W 2022 roku Gdański Urząd Pracy ogłosił nowy program specjalny, który skierowany był do zarejestrowanych mam, powracających na rynek pracy. Jego głównym założeniem było promowanie przedsiębiorczości poprzez udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczych. Do programu przystąpiło 25 mam, które poza samą dotacją, w ramach elementu specyficznego uzyskały wsparcie pomostowe na okres 6 miesięcy, a także możliwość ubiegania się o refundację kosztów opieki nad dzieckiem już po otrzymaniu środków i otwarciu firmy.

Zintegrowane Inwestycje w Talenty

To projekt ukierunkowany na poprawę sytuacji zawodowej osób bezrobotnych oraz zatrudnionych na umowy krótkoterminowe z minimalnym wynagrodzeniem ustawowym. W 2022 roku realizowane były dwie edycje projektu ZIT. W ramach ZIT (III) z dofinansowania pozyskanego przez GUP, ze wsparcia skorzystało 118 osób bezrobotnych (98 ze szkoleń, 18 ze staży i 2 z prac interwencyjnych). Partner projektu - Pracodawcy Pomorza, odpowiadał za objęcie wsparciem 7 osób pracujących. Jednocześnie dofinansowanie otrzymane na realizację projektu ZIT (IV) pozwoliło na objecie wsparciem 415 osób bezrobotnych (225 skierowano na szkolenia i 190 na staże). Partner projektu zrekrutował 52 osoby, na mechanizmy realizowane we własnym zakresie.

Wsparcie pracodawców w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy

Realizowane było poprzez refundowanie kosztów wyposażenia nowego stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej. W 2022 roku zatrudnienie dzięki tej formie znalazły 123 osoby.

Wsparcie pracodawców w zakresie subsydiowania zatrudnienia

To częściowa refundacja kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych osób bezrobotnych. Jest jedną z form tworzenia nowych miejsc pracy.  W 2022 roku subsydiowano zatrudnienie poprzez organizację prac interwencyjnych dla 110 osób bezrobotnych, robót publicznych dla 142 osób oraz refundację wynagrodzeń osób 50+ dla 14 osób.

Inkubator Innowacji Społecznych INNACZEJ

Projekt obejmuje kompleksowe wsparcie osób i organizacji. Powstał z myślą o mieszkańcach Gdańska szukających rozwiązań na wyzwania społeczne w nurcie innowacji. W 2022 roku w partnerstwie z Fundacją Inicjowania Rozwoju UP Foundation przeprowadzono ewaluację dotychczasowych edycji funduszu i sformułowano rekomendacje na kolejne edycje. Podjęto decyzję o dwuletnim cyklu inkubacji wyłonionych projektów i wspierania innowatorów. W analizowanym roku w naborze zgłoszono 31 inicjatyw, w tym 13 zakwalifikowano do wsparcia merytorycznego, w którego następstwie wybrano 3 inicjatywy do prototypowania i wsparcia finansowego. W 2022 roku uruchomiono kolejny dwuletni cykl inkubacji. Tematem przewodnim kolejnej edycji jest poszukiwanie innowacyjnych inicjatyw będących odpowiedzią na rosnące zjawisko ubóstwa energetycznego.

HUB społeczny Centrum Dolna Brama

W 2022 roku zakończono I etap remontu budynku przy ul. Dolna Brama 8. Jednym z głównych zadań Centrum będzie funkcja akceleratora innowacji społecznych. Przygotowana wcześniej w ramach projektu „Civic eState” koncepcja organizacyjna oraz mechanizmy współzarządzania przestrzenią przez jej przyszłych użytkowników zostały w trakcie roku poddane ewaluacji. W związku z wybuchem wojny w Ukrainie, Centrum Dolna Brama jako Centrum Gdańsk Pomaga Ukrainie służyło jako pierwszy punkt recepcyjny dla przybywających osób uchodźczych z terenów objętych działaniami zbrojnymi. Przez pierwszy miesiąc działania punkt wsparł blisko 10 000 osób udzielając informacji, pomocy medycznej, pomocy prawnej i pobytowej, żywnościowej oraz gwarantując schronienie.

Pomorski Broker Eksportowy

Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim. Ten realizowany w konsorcjum (Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość”, Inkubator STARTER, Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia) projekt pomaga przedsiębiorcom z północnej części Polski promować swoje produkty na rynkach międzynarodowych, nawiązywać współpracę z zagranicznymi kontrahentami oraz pozyskiwać wiedzę o szeroko pojętym eksporcie. W ramach projektu w 2022 roku udzielono wsparcia przedsiębiorcom z województwa pomorskiego przez organizację cykli seminariów w ramach 2 edycji ścieżki tematycznej „Export Gate” (dawniej: USA & China Gate) dla wszystkich grup przedsiębiorców. Podczas spotkań omawiano: otwieranie nowego rynku – sprzedaż B2B i testowanie, jak sprzedawać towary i usługi w Niemczech, jak wejść na rynek kanadyjski, kwestie ochrony własności intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne, projektowanie i wdrażanie strategii zagranicznej w sprzedaży B2B, możliwości i zasady współpracy handlowej oraz świadczenia usług w krajach DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria), internacjonalizacja pomorskich firm na rynek brytyjski oraz francuski. Ponadto, zrealizowano 4 krótkie seminaria eksportowe o następującej tematyce: wprowadzenie do morskiej energetyki  wiatrowej, morska energetyka wiatrowa branżą globalną, łańcuch dostaw dla MFW czyli kto jest kim w morskiej energetyce wiatrowej, innowacje szansą na włączenie się do łańcuchów dostaw dla MFW, doświadczenia innych państw w budowaniu potencjału łańcucha dostaw dla MFW lokalnych firm. Zorganizowano również 1 misję gospodarczą do Hamburga oraz 4 wyjazdy na zagraniczne wydarzenia gospodarcze.

BLUACT 2nd WAVE URBACT NETWORK

Międzynarodowy projekt realizowany przez GFP, którego celem jest wdrożenie w wybranych miastach europejskich (Gdańsk, Boulogne-sur-Mer, Koper) wypracowanych przez lidera projektu – miasto Pireus – dobrych praktyk w zakresie stymulowania innowacyjności niebieskiej i zielonej gospodarki oraz przeprowadzenie konkursu i programu inkubacyjnego dla branży morskiej. W ramach projektu w 2022 roku zrealizowano 11 spotkań URBACT Local Group, konkurs preakceleracji Techseed oraz 4 międzynarodowe spotkania z partnerami.

Wersja o większym kontraście