wybierz językWybierz język
STRONA GŁÓWNA

Wspólne oświadczenie Organizacji Pracodawców Województwa Pomorskiego
2022

Wspólne oświadczenie Organizacji Pracodawców Województwa Pomorskiego

- SZTAB POMORSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW -


 

Gdańsk, 29 marca 2021 roku

 

Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów,

Minister Cyfryzacji,

Pan Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów,

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

Pan Tadeusz Kościński, Minister Finansów

Pani Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Panie/ Panowie Posłowie Sejmu RP reprezentujący wyborców z województwa pomorskiego

Panowie Senatorowie RP reprezentujący wyborców z województwa pomorskiego

Pan Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

 

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu przedsiębiorców z województwa pomorskiego reprezentowanych przez nasze organizacje i mając na uwadze decyzje Rządu RP dot. restrykcyjnego ograniczenia i zablokowania funkcjonowania bardzo wielu przedsiębiorstw, zwracamy się z apelem o pilne podjęcie działań na rzecz ratowania polskich firm.

Za nami rok życia w pandemii COVID-19, co dla bardzo licznej grupy przedsiębiorców oznaczało brak możliwości prowadzenia działalności lub też bardzo dotkliwe ograniczenia. Wiele firm już zbankrutowało, inne funkcjonują wyłącznie dzięki rezerwom własnym i poważnym ograniczeniom kosztów, czy też wsparciu udzielonemu  w  ramach  tarcz  antykryzysowych  i  finansowych.  Część branż jest zamknięta od wielu miesięcy. Kolejny lockdown, jakiego właśnie doświadczamy, jeszcze bardziej pogłębia trudną sytuację, zwłaszcza w branżach mocno dotkniętych kryzysem jak turystyka, hotelarstwo czy gastronomia, ale także wielu innych. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak po wprowadzeniu kolejnych restrykcji będzie kształtował się popyt, czy jakie bariery administracyjne napotka jeszcze biznes. Nie wiemy też, czy na tym obostrzenia się  zakończą. Taki stan bardzo ogranicza możliwości planowania, inwestowania, składania zamówień u podwykonawców. To wspólny problem małych, średnich i dużych firm. Nasze obawy budzi także rozważanie przez Rząd RP możliwości oskładkowania umów zleceń i umów o dzieło, co w efekcie spowoduje wzrost kosztów zatrudnienia pracowników. Przedsiębiorcy muszą pokryć swoje koszty stałe, zobowiązania wobec pracowników i kontrahentów, kredyty, leasingi, ale też zobowiązania podatkowe i składki na ZUS dla państwa. Ulgi i zwolnienia ze składek ZUS czy dofinansowania do wynagrodzeń są aktualnie dostępne tylko dla wąskiego grona przedsiębiorców, a potrzebujących jest bardzo wielu. Uważamy, że jeśli działalność przedsiębiorców jest blokowana decyzjami Rządu, to Rząd musi zapewnić środki na odpowiednie rekompensaty dla wszystkich poszkodowanych.

 

Tymczasem mimo wielomiesięcznego okresu trwania stanu pandemii, wciąż popełniane są te same błędy – najpierw wprowadza się drastyczne ograniczenia, zamyka branże, a potem dopiero zaczyna się praca nad ewentualnymi sposobami wsparcia, do tego traktując nierówno przedsiębiorców poszkodowanych decyzjami – nie własnymi lecz rządu. Mechanizmy dialogu społecznego zostały w ostatnim roku mocno osłabione. Strona rządowa niestety nadal ważne decyzje związane z pandemią a dotyczące gospodarki – podejmuje bez uprzednich rozmów ze środowiskiem przedsiębiorców. Prowadzi to tylko do pogłębiania chaosu i dalszej utraty wzajemnego zaufania, może już bezpowrotnie.

Dlatego reprezentując środowisko przedsiębiorców oczekujemy natychmiastowego podjęcia działań na rzecz wsparcia polskich firm. Domagamy się uruchomienia szeroko dostępnych instrumentów pomocowych, gdzie kryterium uzyskania nie będzie ograniczone do wąskiego katalogu kodów PKD, ale będzie realną odpowiedzią na potrzebę pomocy dla przedsiębiorców, którzy notują spadki przychodów w związku z wprowadzonymi przez rząd restrykcjami. Mechanizm kwalifikowania do pomocy i wyliczania spadku przychodów powinien zostać na nowo zdefiniowany, tak aby uwzględniał zróżnicowaną sytuację i także zapobiegał ewentualnym nadużyciom. Analogicznie do działań podejmowanych wiosną 2020 roku, wprowadzone powinny być ulgi bądź zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek odprowadzanych do ZUS dla mikro i małych przedsiębiorców na okres przynajmniej 3 miesięcy. Wymienione formy wsparcia dla przedsiębiorców powinny być oparte o mechanizm automatycznego wprowadzania w momencie każdorazowego ogłaszania obostrzeń. Niezmiennie uważamy, że trzeba ograniczyć wszelkie ryzyka, obciążenia i obowiązki pracodawców, aby mogli oni skoncentrować się przetrwaniu, odbudowie oraz skutecznie chronić swoje firmy i pracowników. Należy powstrzymać wszelkie planowane na ten rok zmiany legislacyjne, które mogłyby negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich sytuację finansową.

Przedsiębiorcy oczekują szybkiego, sprawiedliwego i adekwatnego wsparcia i działań osłonowych.  Od  tego  zależy  przyszłość wielu firm i setek tysięcy miejsc  prac. Apelujemy do Państwa o pilne interwencje we wskazanych obszarach.

 

Z wyrazami szacunku,

Organizacje pracodawców z województwa pomorskiego:

 • Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
 • Loża Gdańska Business Centre Club,
 • Pomorski Związek Pracodawców LEWIATAN,
 • Pracodawcy Pomorza,
 • Gdański Klub Biznesu,
 • Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza,
 • Kaszubski Związek Pracodawców,
 • Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA,
 • Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców,
 • Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług,
 • Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego,
 • Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej „Dobra robota”,
 • Polska Izba Gospodarcza Restauratorów i Hotelarzy. Oddział Pomorski,
 • Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu.

 

Do wiadomości:
Pan Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski
Pan Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

Realizowane projekty

BeZee

Międzynarodowa konferencja dla środowisk edukacyjnych dotycząca trendów w edukacji. W 2022 roku konferencja odbyła się stacjonarnie po dwóch latach prowadzenia w formule on-line. Uczestnicy(czki) mogli posłuchać 9 prelekcji w trzech blokach tematycznych: innowacyjna szkoła, biznes i edukacja, post-uczeń. Konferencji towarzyszyło 5 warsztatów oraz targi eduShow, a w wydarzeniu wzięło udział ok. 150 uczestników(czek).

NOW - zawodowe wyzwania nowej generacji

Celem drugiej edycji projektu było wzmocnienie współpracy oraz transferu wiedzy i kompetencji między przedstawicielami biznesu, a kadrą gdańskich szkół ponadpodstawowych, co w dalszej perspektywie pozwoli na lepsze kształcenie kompetencji poszukiwanych na rynku pracy u uczniów. Natomiast celem trzeciej edycji jest wypracowanie przez międzysektorowe pary złożone z Mentora (przedstawiciela biznesu) i Mentee (szkolnego doradcę zawodowego lub nauczyciela z gdańskiej szkoły ponadpodstawowej) pomysłów na wysokiej jakości doradztwo zawodowe lub bardziej adekwatny niż dotychczas system praktyk dla uczniów konkretnych gdańskich szkół ponadpodstawowych.

Innovation Camp by Starter

W 2022 roku Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości (GFP) zrealizowała pilotażową edycję autorskiego obozu dla młodzieży. Projekt skierowany był do młodzieży nastawionej na kreatywne wyzwania w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości oraz swobodnie czującej się podczas intensywnej pracy w zespole. Projekt został zrealizowany we współpracy z wiodącymi gdańskimi firmami posiadającymi siedzibę na terenie m. Gdańsk oraz spółkami/jednostkami miejskimi. W ramach obozu młodzież wzięła udział w warsztatach pobudzających kreatywność, wizytach studyjnych i dwudniowym innovatonie zakończonym uroczystą galą.

Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości

Celem projektu było zwiększenie wiedzy i świadomości uczniów ze szkół podstawowych (klasy 7-8) i ponadpodstawowych na temat mechanizmów ekonomicznych, a także wyposażenie uczniów w umiejętności i kompetencje, które stanowią bazę dla podejmowanych aktywności w życiu zawodowym i prywatnym. W 2022 roku młodzież mogła wziąć udział w  zajęciach edukacyjnych, warsztatach kompetencyjnych, webinarach z ekspertami, spotkaniach networkingowych w formule Open Coffe. Dodatkowo został zrealizowany Praktyczny Program Doskonalenia Kompetencji dla 2 uczniów.

Kod.Starter

W ramach grantu pozyskanego z fundacji Boeing, GFP zrealizowała szereg warsztatów z programowania dla ponad setki dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w tym 18 spotkań dla 3 grup wiekowych (7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat). Głównym celem projektu było oswajanie z najnowszymi technologiami poprzez zabawę.

Klasa patronacka

Od semestru zimowego 2020 roku Inkubator Starter objął opieką merytoryczną jedną z klas pierwszych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Jana Pawła II w Gdańsku na cały cykl kształcenia. Misją działania jest pokazanie młodzieży, że przedsiębiorczość, to nie tylko prowadzenie własnej firmy, ale również ważna kompetencja. W 2022 roku odbyło się 5 spotkań.

Młodzieżowa Rada Startera

Grupa młodzieży, która regularnie spotyka się w Inkubatorze Starter, konsultuje projektowane przez GFP inicjatywy i organizuje własne wydarzenia. W 2022 młodzież zorganizowała on-linowy walentynkowy speed dating oraz wydarzenie stacjonarne - Biznesowe porażki.

Studenci Startera

Podjęto szereg działań mających na celu wyposażenie studentów trójmiejskich uczelni w wiedzę i kompetencje przydatne na rynku pracy oraz umożliwienie wymiany doświadczeń między studentami gdańskich uczelni a przedstawicielami biznesu i startupów. Celem działań było rozwijanie u studentów kompetencji biznesowych, w tym umiejętności projektowania nowych rozwiązań czy też zarządzania projektem. Wartością dodaną dla studentów było również poznanie realiów prowadzenia innowacyjnych firm, spotkanie osób odnoszących sukcesy (i porażki) przy rozwijaniu swoich biznesów. Projekt składał się z dwóch części: Student Camp oraz Innovaton. W ramach Student Camp odbyło się łącznie 40 godzin warsztatów oraz 2 spotkania z biznesem. Podczas Warsztatów Uczestnicy Projektu pogłębili wiedzę z zakresu: metod przeprowadzania badań biznesowych, modelowania biznesowego Business Model Canvas, który miał na celu przybliżyć ekosystem startupowy oraz nowoczesne metody zarządzania firmą, zasad skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole, a także z zarządzania czasem oraz projektem. W Student Camp wzięło udział 31 studentów, z których 15 zakwalifikowało się do Innovatonu. W ramach spotkań z biznesem, odbyły się dwa spotkania z przedstawicielami biznesu i startupu. Każdy z przedstawicieli biznesu opowiedział swoją historię, która mogła zainspirować młodych odbiorców. Prowadzący dali też wskazówki dotyczące rozpoczynania działalności, na co warto zwracać uwagę, czego nie robić, a co jest kluczowe. W ramach Innovatonu Uczestnicy Projektu brali udział w weekendowym maratonie projektowym, podczas którego poznali metody generowania, projektowania oraz prototypowania produktów i usług. W ten sposób studenci przy wykorzystaniu design thinkingu oraz projektowania usług, wypracowali prototypy produktów i/lub usług w oparciu o opracowane przez nich wcześniej badania.

Wersja o większym kontraście